اطلاعیه ها و اخبار

دانشکده علوم کشاورزی: مهندسی مدیریت آبادانی روستاها- مهندسی منابع طبیعی(محیط زیست)- اقتصاد کشاورزی

تاریخ

ساعت

روز

نام استاد

نام درس

ردیف

17/7-24/7-1/8-15/8-22/8-6/9-13/9-20/9-27/9

15-13

شنبه

نعمتی

اقتصاد خرد (1)

 

17/7-24/7-8/8-15/8-29/8-6/9-13/9-27/9

11-8

شنبه

لاریمی

محیط زیست روستاها

 

24/7-8/8-29/8-6/9-13/9-27/9

13-11

شنبه

لاریمی

باغبانی عمومی

 

24/7-29/8-20/9

10-8

شنبه

صلواتی

آز خاکشناسی

 

17/7-24/7-8/8-15/8-29/8-6/9-13/9-20/9-27/9

15-13

شنبه

صلواتی

آمار و احتمالات کشاورزی

 

17/7-24/7-8/8-15/8-29/8-6/9-13/9-27/9

10-8

شنبه

محسن زاده

مصالح بومی و روشهای ساختمان  سنتی

 

17/7-24/7-8/8-15/8-29/8-6/9-13/9-20/9-27/9

12-10

شنبه

محسن زاده

بازاریابی و مدیریت بازار (کشاورزي)

 

17/7-24/7-8/8-15/8-29/8-6/9-13/9-20/9-27/9

14-12

شنبه

محسن زاده

آز مصالح بومی و روشهای ساختمان سنتی

 

17/7-24/7-8/8-15/8-29/8-6/9-13/9-27/9

10-8

شنبه

محمد زاده

ساختمانهای روستایی مقاوم در برابر بلایای طبیعی

 

17/7-24/7-8/8-15/8-29/8-6/9-13/9-27/9

12-10

شنبه

محمد زاده

ماشینهای کشاورزی

 

17/7-24/7-8/8-15/8-29/8-6/9-13/9-27/9

16-12

شنبه

محمد زاده

آز ماشینهای کشاورزی

 

18/7-25/7-16/8-23/8-21/9-28/9

16-14

یکشنبه

صلواتی

آبیاری عمومی

 

18/7-25/7-9/8-16/8-23/8-7/9-21/9-28/9

10-8

یکشنبه

لاریمی

شناخت محیط زیست

 

18/7-25/7-2/8-16/8-23/8-7/9-21/9-28/9

14-12

یکشنبه

صلواتی

گیاه شناسی عمومی

 

18/7-25/7-9/8-16/8-23/8-7/9-21/9-28/9

12-10

یکشنبه

لاریمی

جنگلداری

 

18/7-25/7-9/8-16/8-23/8-7/9-21/9-28/9

14-12

یکشنبه

لاریمی

آز باغبانی عمومی

 

18/7-25/7-9/8-16/8-23/8-30/8-7/9-21/9-28/9

10-8

یکشنبه

افضلی

شیمی عمومی

 

18/7-25/7-9/8-16/8-23/8-7/9-21/9-28/9

10-8

یکشنبه

افضلی

معماری و جزئیات ساختمانهای روستایی

 

18/7-25/7-9/8-16/8-23/8-7/9-21/9-28/9

14-10

یکشنبه

افضلی

آز معماری وجزئیات ساختمانهای روستایی

 

18/7-25/7-16/8-23/8-21/9-28/9

14-12

یکشنبه

هدایتی

دامپروری عمومی

 

18/7-25/7-9/8-16/8-23/8-7/9-21/9-28/9

18-14

یکشنبه

هدایتی

آز دامپروری عمومی

 

18/7-25/7-2/8-9/8-16/8-23/8-30/8-7/9-21/9-28/9

11-8

یکشنبه

میر حسینی

ریاضی (2)

 

18/7-25/7-2/8-9/8-16/8-23/8-30/8-7/9-21/9-28/9

14-11

یکشنبه

میرحسینی

ریاضی (1)

 

19/7-26/7-3/8-17/8-24/8-8/9-15/9-22/9

16-12

دوشنبه

صلواتی

آز آبیاری عمومی

 

4/8-11/8-18/8-25/8-2/9-9/9-16/9-23/9

10-8

سه شنبه

کمکلايي

تاسيسات در ساختمانهاي روستايي

 

4/8-11/8-18/8-25/8-2/9-9/9-16/9-23/9

12-10

سه شنبه

کمکلايي

راههاي روستايي

 

4/8-18/8-9/9

14-12

سه شنبه

کمکلايي

خاکشناسي عمومي

 

11/8-25/8-2/9

14-12

سه شنبه

کمکلايي

ايستايي

 

16/9-23/9

15-12

13/7-20/7-4/8-11/8-25/8-2/9-16/9-23/9

10-8

سه شنبه

محسن زاده

زبان تخصصی

 

20/7-4/8-11/8-25/8-2/9-16/9

12-10

سه شنبه

محسن زاده

اصول اقتصاد کشاورزی

 

13/7-23/9

12-10

سه شنبه

محسن زاده

کارآموزی کشاورزی

 

20/7-4/8-11/8-25/8-2/9-16/9

14-12

13/7-20/7-4/8-11/8-25/8-2/9-16/9-23/9

10-8

سه شنبه

لهراسبی

هوا و اقلیم

 

13/7-20/7-4/8-11/8-25/8-2/9-16/9-23/9-30/9

12-10

سه شنبه

لهراسبی

مدیریت تولیدات روستایی

 

20/7-11/8-25/8-2/9-16/9

14-12

سه شنبه

لهراسبی

آز هوا و اقلیم

 

12/8-19/8-10/9-17/9

12-10

چهارشنبه

لاريمي

مرتعداري

 

14/7-21/7-28/7-5/8-12/8-19/8-10/9-17/9

10-8

چهارشنبه

لاریمی

آفات و بیماریهای گیاهی

 

14/7-21/7-28/7-5/8-12/8-19/8-10/9-17/9

14-10

چهارشنبه

لاریمی

آز آفات و بیماریهای گیاهی

 

14/7-21/7-28/7-5/8-12/8-19/8-10/9-17/9

10-8

چهارشنبه

علوی

صنایع روستایی

 

14/7-21/7-28/7-12/8-19/8-10/9

12-10

چهارشنبه

علوی

اصول و آموزش و ترویج کشاورزی

 

5/8-17/9

12-10

چهارشنبه

علوی

کلیات کشاورزی

 

14/7-21/7-28/7-12/8-19/8-10/9

14-12

21/7-12/8-3/9-17/9

11-8

چهارشنبه

زمانی

اقتصاد کلان

 

15/7-22/7-29/7-6/8-13/8-20/8-27/8-11/9-18/9

14-11

پنجشنبه

حمیدی

مدیریت مالی